เทศบาลตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องทะเบียนพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร (แบบ สอ.1) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.2) แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.5) คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำร้องขออนุญาตใช้เสียง คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ข.8) คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบฟอร์มขอโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน